21YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
886-3-4527557
886-3-4511072
桃園市中壢區新北園路20號
www.tohatsu.com.tw

產品介紹

固定銷/定位銷
圓錐銷(材質:鋼、不銹鋼)(錐度:1/48)(英制)
ATP

固定銷又稱定位銷,主要作用在兩零件之間緊固的螺絲間,保證位置準確性。
基本形式是圓柱銷(直銷)和圓錐銷(斜銷)區別如下
圓柱銷(直銷):1.可預加工。2.精確定位。3.抗剪作用。
利用微小過盈固定在鉸制孔中,可以承受不大的載荷。為保證定位精度和聯接的緊固性,不適合經常拆卸。
主要用於定位,也用作聯接銷和安全銷。
圓錐銷(斜銷):1.通常配合。2.經常拆卸。3.快速定位。
具有1:50的錐度,自鎖性好,定位精度高,安裝方便,多次裝拆對定位精度的影響較小。
主要用於定位,也可用作聯接銷,銷孔需鉸制。

規格數據

品號
Product No.
材質+處理
Material + Treatment
番號
lot number
長度(mm)
length
ATP-S45C-3-0-12 S45C #3/0 12
ATP-S45C-3-0-19 S45C #3/0 19
ATP-S45C-3-0-25 S45C #3/0 25
ATP-S45C-3-0-32 S45C #3/0 32
ATP-S45C-3-0-38 S45C #3/0 38
ATP-S45C-3-0-45 S45C #3/0 45
ATP-S45C-3-0-50 S45C #3/0 50
ATP-S45C-3-0-57 S45C #3/0 57
ATP-S45C-3-0-64 S45C #3/0 64
ATP-S45C-2-0-12 S45C #2/0 12
ATP-S45C-2-0-19 S45C #2/0 19
ATP-S45C-2-0-25 S45C #2/0 25
ATP-S45C-2-0-32 S45C #2/0 32
ATP-S45C-2-0-38 S45C #2/0 38
ATP-S45C-2-0-45 S45C #2/0 45
ATP-S45C-2-0-50 S45C #2/0 50
ATP-S45C-2-0-57 S45C #2/0 57
ATP-S45C-2-0-64 S45C #2/0 64
ATP-S45C-0-12 S45C #0 12
ATP-S45C-0-19 S45C #0 19
ATP-S45C-0-25 S45C #0 25
ATP-S45C-0-32 S45C #0 32
ATP-S45C-0-38 S45C #0 38
ATP-S45C-0-45 S45C #0 45
ATP-S45C-0-50 S45C #0 50
ATP-S45C-0-57 S45C #0 57
ATP-S45C-0-64 S45C #0 64
ATP-S45C-1-12 S45C #1 12
ATP-S45C-1-19 S45C #1 19
ATP-S45C-1-25 S45C #1 25
ATP-S45C-1-32 S45C #1 32
ATP-S45C-1-38 S45C #1 38
ATP-S45C-1-45 S45C #1 45
ATP-S45C-1-50 S45C #1 50
ATP-S45C-1-57 S45C #1 57
ATP-S45C-1-64 S45C #1 64
ATP-S45C-1-70 S45C #1 70
ATP-S45C-2-12 S45C #2 12
ATP-S45C-2-19 S45C #2 19
ATP-S45C-2-25 S45C #2 25
ATP-S45C-2-32 S45C #2 32
ATP-S45C-2-38 S45C #2 38
ATP-S45C-2-45 S45C #2 45
ATP-S45C-2-50 S45C #2 50
ATP-S45C-2-57 S45C #2 57
ATP-S45C-2-64 S45C #2 64
ATP-S45C-2-70 S45C #2 70
ATP-S45C-2-75 S45C #2 75
ATP-S45C-3-12 S45C #3 12
ATP-S45C-3-19 S45C #3 19
ATP-S45C-3-25 S45C #3 25
ATP-S45C-3-32 S45C #3 32
ATP-S45C-3-38 S45C #3 38
ATP-S45C-3-45 S45C #3 45
ATP-S45C-3-50 S45C #3 50
ATP-S45C-3-57 S45C #3 57
ATP-S45C-3-64 S45C #3 64
ATP-S45C-3-70 S45C #3 70
ATP-S45C-3-75 S45C #3 75
ATP-S45C-3-83 S45C #3 83
ATP-S45C-3-90 S45C #3 90
ATP-S45C-3-95 S45C #3 95
ATP-S45C-3-100 S45C #3 100
ATP-S45C-4-12 S45C #4 12
ATP-S45C-4-19 S45C #4 19
ATP-S45C-4-25 S45C #4 25
ATP-S45C-4-32 S45C #4 32
ATP-S45C-4-38 S45C #4 38
ATP-S45C-4-45 S45C #4 45
ATP-S45C-4-50 S45C #4 50
ATP-S45C-4-57 S45C #4 57
ATP-S45C-4-64 S45C #4 64
ATP-S45C-4-70 S45C #4 70
ATP-S45C-4-75 S45C #4 75
ATP-S45C-4-83 S45C #4 83
ATP-S45C-4-90 S45C #4 90
ATP-S45C-4-95 S45C #4 95
ATP-S45C-4-100 S45C #4 100
ATP-S45C-4-110 S45C #4 110
ATP-S45C-5-19 S45C #5 19
ATP-S45C-5-25 S45C #5 25
ATP-S45C-5-32 S45C #5 32
ATP-S45C-5-38 S45C #5 38
ATP-S45C-5-45 S45C #5 45
ATP-S45C-5-50 S45C #5 50
ATP-S45C-5-57 S45C #5 57
ATP-S45C-5-64 S45C #5 64
ATP-S45C-5-70 S45C #5 70
ATP-S45C-5-75 S45C #5 75
ATP-S45C-5-83 S45C #5 83
ATP-S45C-5-90 S45C #5 90
ATP-S45C-5-95 S45C #5 95
ATP-S45C-5-100 S45C #5 100
ATP-S45C-5-110 S45C #5 110
ATP-S45C-5-115 S45C #5 115
ATP-S45C-6-25 S45C #6 25
ATP-S45C-6-32 S45C #6 32
ATP-S45C-6-38 S45C #6 38
ATP-S45C-6-45 S45C #6 45
ATP-S45C-6-50 S45C #6 50
ATP-S45C-6-57 S45C #6 57
ATP-S45C-6-64 S45C #6 64
ATP-S45C-6-70 S45C #6 70
ATP-S45C-6-75 S45C #6 75
ATP-S45C-6-83 S45C #6 83
ATP-S45C-6-90 S45C #6 90
ATP-S45C-6-95 S45C #6 95
ATP-S45C-6-100 S45C #6 100
ATP-S45C-6-110 S45C #6 110
ATP-S45C-6-115 S45C #6 115
ATP-S45C-6-120 S45C #6 120
ATP-S45C-6-125 S45C #6 125
ATP-S45C-7-32 S45C #7 32
ATP-S45C-7-38 S45C #7 38
ATP-S45C-7-45 S45C #7 45
ATP-S45C-7-50 S45C #7 50
ATP-S45C-7-57 S45C #7 57
ATP-S45C-7-64 S45C #7 64
ATP-S45C-7-70 S45C #7 70
ATP-S45C-7-75 S45C #7 75
ATP-S45C-7-83 S45C #7 83
ATP-S45C-7-90 S45C #7 90
ATP-S45C-7-95 S45C #7 95
ATP-S45C-7-100 S45C #7 100
ATP-S45C-7-110 S45C #7 110
ATP-S45C-7-115 S45C #7 115
ATP-S45C-7-120 S45C #7 120
ATP-S45C-7-125 S45C #7 125
ATP-S45C-7-140 S45C #7 140
ATP-S45C-7-150 S45C #7 150
ATP-S45C-8-38 S45C #8 38
ATP-S45C-8-45 S45C #8 45
ATP-S45C-8-50 S45C #8 50
ATP-S45C-8-57 S45C #8 57
ATP-S45C-8-64 S45C #8 64
ATP-S45C-8-70 S45C #8 70
ATP-S45C-8-75 S45C #8 75
ATP-S45C-8-83 S45C #8 83
ATP-S45C-8-90 S45C #8 90
ATP-S45C-8-95 S45C #8 95
ATP-S45C-8-100 S45C #8 100
ATP-S45C-8-110 S45C #8 110
ATP-S45C-8-115 S45C #8 115
ATP-S45C-8-120 S45C #8 120
ATP-S45C-8-125 S45C #8 125
ATP-S45C-8-140 S45C #8 140
ATP-S45C-8-150 S45C #8 150
ATP-S45C-8-175 S45C #8 175
ATP-S45C-9-50 S45C #9 50
ATP-S45C-9-57 S45C #9 57
ATP-S45C-9-64 S45C #9 64
ATP-S45C-9-70 S45C #9 70
ATP-S45C-9-75 S45C #9 75
ATP-S45C-9-83 S45C #9 83
ATP-S45C-9-90 S45C #9 90
ATP-S45C-9-95 S45C #9 95
ATP-S45C-9-100 S45C #9 100
ATP-S45C-9-110 S45C #9 110
ATP-S45C-9-115 S45C #9 115
ATP-S45C-9-120 S45C #9 120
ATP-S45C-9-125 S45C #9 125
ATP-S45C-9-140 S45C #9 140
ATP-S45C-9-150 S45C #9 150
ATP-S45C-9-175 S45C #9 175
ATP-S45C-10-50 S45C #10 50
ATP-S45C-10-57 S45C #10 57
ATP-S45C-10-64 S45C #10 64
ATP-S45C-10-70 S45C #10 70
ATP-S45C-10-75 S45C #10 75
ATP-S45C-10-83 S45C #10 83
ATP-S45C-10-90 S45C #10 90
ATP-S45C-10-95 S45C #10 95
ATP-S45C-10-100 S45C #10 100
ATP-S45C-10-110 S45C #10 110
ATP-S45C-10-115 S45C #10 115
ATP-S45C-10-120 S45C #10 120
ATP-S45C-10-125 S45C #10 125
ATP-S45C-10-140 S45C #10 140
ATP-S45C-10-150 S45C #10 150
ATP-S45C-10-175 S45C #10 175
ATP-SUS304-3-0-12 SUS304 #3/0 12
ATP-SUS304-3-0-19 SUS304 #3/0 19
ATP-SUS304-3-0-25 SUS304 #3/0 25
ATP-SUS304-3-0-32 SUS304 #3/0 32
ATP-SUS304-3-0-38 SUS304 #3/0 38
ATP-SUS304-3-0-45 SUS304 #3/0 45
ATP-SUS304-3-0-50 SUS304 #3/0 50
ATP-SUS304-3-0-57 SUS304 #3/0 57
ATP-SUS304-3-0-64 SUS304 #3/0 64
ATP-SUS304-2-0-12 SUS304 #2/0 12
ATP-SUS304-2-0-19 SUS304 #2/0 19
ATP-SUS304-2-0-25 SUS304 #2/0 25
ATP-SUS304-2-0-32 SUS304 #2/0 32
ATP-SUS304-2-0-38 SUS304 #2/0 38
ATP-SUS304-2-0-45 SUS304 #2/0 45
ATP-SUS304-2-0-50 SUS304 #2/0 50
ATP-SUS304-2-0-57 SUS304 #2/0 57
ATP-SUS304-2-0-64 SUS304 #2/0 64
ATP-SUS304-0-12 SUS304 #0 12
ATP-SUS304-0-19 SUS304 #0 19
ATP-SUS304-0-25 SUS304 #0 25
ATP-SUS304-0-32 SUS304 #0 32
ATP-SUS304-0-38 SUS304 #0 38
ATP-SUS304-0-45 SUS304 #0 45
ATP-SUS304-0-50 SUS304 #0 50
ATP-SUS304-0-57 SUS304 #0 57
ATP-SUS304-0-64 SUS304 #0 64
ATP-SUS304-1-12 SUS304 #1 12
ATP-SUS304-1-19 SUS304 #1 19
ATP-SUS304-1-25 SUS304 #1 25
ATP-SUS304-1-32 SUS304 #1 32
ATP-SUS304-1-38 SUS304 #1 38
ATP-SUS304-1-45 SUS304 #1 45
ATP-SUS304-1-50 SUS304 #1 50
ATP-SUS304-1-57 SUS304 #1 57
ATP-SUS304-1-64 SUS304 #1 64
ATP-SUS304-1-70 SUS304 #1 70
ATP-SUS304-2-12 SUS304 #2 12
ATP-SUS304-2-19 SUS304 #2 19
ATP-SUS304-2-25 SUS304 #2 25
ATP-SUS304-2-32 SUS304 #2 32
ATP-SUS304-2-38 SUS304 #2 38
ATP-SUS304-2-45 SUS304 #2 45
ATP-SUS304-2-50 SUS304 #2 50
ATP-SUS304-2-57 SUS304 #2 57
ATP-SUS304-2-64 SUS304 #2 64
ATP-SUS304-2-70 SUS304 #2 70
ATP-SUS304-2-75 SUS304 #2 75
ATP-SUS304-3-12 SUS304 #3 12
ATP-SUS304-3-19 SUS304 #3 19
ATP-SUS304-3-25 SUS304 #3 25
ATP-SUS304-3-32 SUS304 #3 32
ATP-SUS304-3-38 SUS304 #3 38
ATP-SUS304-3-45 SUS304 #3 45
ATP-SUS304-3-50 SUS304 #3 50
ATP-SUS304-3-57 SUS304 #3 57
ATP-SUS304-3-64 SUS304 #3 64
ATP-SUS304-3-70 SUS304 #3 70
ATP-SUS304-3-75 SUS304 #3 75
ATP-SUS304-3-83 SUS304 #3 83
ATP-SUS304-3-90 SUS304 #3 90
ATP-SUS304-3-95 SUS304 #3 95
ATP-SUS304-3-100 SUS304 #3 100
ATP-SUS304-4-12 SUS304 #4 12
ATP-SUS304-4-19 SUS304 #4 19
ATP-SUS304-4-25 SUS304 #4 25
ATP-SUS304-4-32 SUS304 #4 32
ATP-SUS304-4-38 SUS304 #4 38
ATP-SUS304-4-45 SUS304 #4 45
ATP-SUS304-4-50 SUS304 #4 50
ATP-SUS304-4-57 SUS304 #4 57
ATP-SUS304-4-64 SUS304 #4 64
ATP-SUS304-4-70 SUS304 #4 70
ATP-SUS304-4-75 SUS304 #4 75
ATP-SUS304-4-83 SUS304 #4 83
ATP-SUS304-4-90 SUS304 #4 90
ATP-SUS304-4-95 SUS304 #4 95
ATP-SUS304-4-100 SUS304 #4 100
ATP-SUS304-4-110 SUS304 #4 110
ATP-SUS304-5-19 SUS304 #5 19
ATP-SUS304-5-25 SUS304 #5 25
ATP-SUS304-5-32 SUS304 #5 32
ATP-SUS304-5-38 SUS304 #5 38
ATP-SUS304-5-45 SUS304 #5 45
ATP-SUS304-5-50 SUS304 #5 50
ATP-SUS304-5-57 SUS304 #5 57
ATP-SUS304-5-64 SUS304 #5 64
ATP-SUS304-5-70 SUS304 #5 70
ATP-SUS304-5-75 SUS304 #5 75
ATP-SUS304-5-83 SUS304 #5 83
ATP-SUS304-5-90 SUS304 #5 90
ATP-SUS304-5-95 SUS304 #5 95
ATP-SUS304-5-100 SUS304 #5 100
ATP-SUS304-5-110 SUS304 #5 110
ATP-SUS304-5-115 SUS304 #5 115
ATP-SUS304-6-25 SUS304 #6 25
ATP-SUS304-6-32 SUS304 #6 32
ATP-SUS304-6-38 SUS304 #6 38
ATP-SUS304-6-45 SUS304 #6 45
ATP-SUS304-6-50 SUS304 #6 50
ATP-SUS304-6-57 SUS304 #6 57
ATP-SUS304-6-64 SUS304 #6 64
ATP-SUS304-6-70 SUS304 #6 70
ATP-SUS304-6-75 SUS304 #6 75
ATP-SUS304-6-83 SUS304 #6 83
ATP-SUS304-6-90 SUS304 #6 90
ATP-SUS304-6-95 SUS304 #6 95
ATP-SUS304-6-100 SUS304 #6 100
ATP-SUS304-6-110 SUS304 #6 110
ATP-SUS304-6-115 SUS304 #6 115
ATP-SUS304-6-120 SUS304 #6 120
ATP-SUS304-6-125 SUS304 #6 125
ATP-SUS304-7-32 SUS304 #7 32
ATP-SUS304-7-38 SUS304 #7 38
ATP-SUS304-7-45 SUS304 #7 45
ATP-SUS304-7-50 SUS304 #7 50
ATP-SUS304-7-57 SUS304 #7 57
ATP-SUS304-7-64 SUS304 #7 64
ATP-SUS304-7-70 SUS304 #7 70
ATP-SUS304-7-75 SUS304 #7 75
ATP-SUS304-7-83 SUS304 #7 83
ATP-SUS304-7-90 SUS304 #7 90
ATP-SUS304-7-95 SUS304 #7 95
ATP-SUS304-7-100 SUS304 #7 100
ATP-SUS304-7-110 SUS304 #7 110
ATP-SUS304-7-115 SUS304 #7 115
ATP-SUS304-7-120 SUS304 #7 120
ATP-SUS304-7-125 SUS304 #7 125
ATP-SUS304-7-140 SUS304 #7 140
ATP-SUS304-7-150 SUS304 #7 150
ATP-SUS304-8-38 SUS304 #8 38
ATP-SUS304-8-45 SUS304 #8 45
ATP-SUS304-8-50 SUS304 #8 50
ATP-SUS304-8-57 SUS304 #8 57
ATP-SUS304-8-64 SUS304 #8 64
ATP-SUS304-8-70 SUS304 #8 70
ATP-SUS304-8-75 SUS304 #8 75
ATP-SUS304-8-83 SUS304 #8 83
ATP-SUS304-8-90 SUS304 #8 90
ATP-SUS304-8-95 SUS304 #8 95
ATP-SUS304-8-100 SUS304 #8 100
ATP-SUS304-8-110 SUS304 #8 110
ATP-SUS304-8-115 SUS304 #8 115
ATP-SUS304-8-120 SUS304 #8 120
ATP-SUS304-8-125 SUS304 #8 125
ATP-SUS304-8-140 SUS304 #8 140
ATP-SUS304-8-150 SUS304 #8 150
ATP-SUS304-8-175 SUS304 #8 175
ATP-SUS304-9-50 SUS304 #9 50
ATP-SUS304-9-57 SUS304 #9 57
ATP-SUS304-9-64 SUS304 #9 64
ATP-SUS304-9-70 SUS304 #9 70
ATP-SUS304-9-75 SUS304 #9 75
ATP-SUS304-9-83 SUS304 #9 83
ATP-SUS304-9-90 SUS304 #9 90
ATP-SUS304-9-95 SUS304 #9 95
ATP-SUS304-9-100 SUS304 #9 100
ATP-SUS304-9-110 SUS304 #9 110
ATP-SUS304-9-115 SUS304 #9 115
ATP-SUS304-9-120 SUS304 #9 120
ATP-SUS304-9-125 SUS304 #9 125
ATP-SUS304-9-140 SUS304 #9 140
ATP-SUS304-9-150 SUS304 #9 150
ATP-SUS304-9-175 SUS304 #9 175
ATP-SUS304-10-50 SUS304 #10 50
ATP-SUS304-10-57 SUS304 #10 57
ATP-SUS304-10-64 SUS304 #10 64
ATP-SUS304-10-70 SUS304 #10 70
ATP-SUS304-10-75 SUS304 #10 75
ATP-SUS304-10-83 SUS304 #10 83
ATP-SUS304-10-90 SUS304 #10 90
ATP-SUS304-10-95 SUS304 #10 95
ATP-SUS304-10-100 SUS304 #10 100
ATP-SUS304-10-110 SUS304 #10 110
ATP-SUS304-10-115 SUS304 #10 115
ATP-SUS304-10-120 SUS304 #10 120
ATP-SUS304-10-125 SUS304 #10 125
ATP-SUS304-10-140 SUS304 #10 140
ATP-SUS304-10-150 SUS304 #10 150
ATP-SUS304-10-175 SUS304 #10 175

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up