21YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
886-3-4527557
886-3-4511072
桃園市中壢區新北園路20號
www.tohatsu.com.tw

產品介紹

固定銷/定位銷
圓錐銷(材質:鋼、不銹鋼)(錐度:1/50)(單邊螺紋)
ITP

固定銷又稱定位銷,主要作用在兩零件之間緊固的螺絲間,保證位置準確性。
基本形式是圓柱銷(直銷)和圓錐銷(斜銷)區別如下
圓柱銷(直銷):1.可預加工。2.精確定位。3.抗剪作用。
利用微小過盈固定在鉸制孔中,可以承受不大的載荷。為保證定位精度和聯接的緊固性,不適合經常拆卸。
主要用於定位,也用作聯接銷和安全銷。
圓錐銷(斜銷):1.通常配合。2.經常拆卸。3.快速定位。
具有1:50的錐度,自鎖性好,定位精度高,安裝方便,多次裝拆對定位精度的影響較小。
主要用於定位,也可用作聯接銷,銷孔需鉸制。

規格數據

品號
Product No.
材質+處理
Material + Treatment
公稱直徑
nominal diameter
長度
length
螺紋
thread
螺紋深度
thread depth
ITP-S45C-Q-5-15 S45C 5 15 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-5-20 S45C 5 20 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-5-25 S45C 5 25 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-5-30 S45C 5 30 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-5-32 S45C 5 32 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-5-35 S45C 5 35 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-5-40 S45C 5 40 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-5-45 S45C 5 45 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-5-50 S45C 5 50 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-5-55 S45C 5 55 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-5-60 S45C 5 60 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-5-65 S45C 5 65 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-5-70 S45C 5 70 M3X0.5 5
ITP-S45C-Q-6-15 S45C 6 15 M4X0.7 5
ITP-S45C-Q-6-20 S45C 6 20 M4X0.7 5
ITP-S45C-Q-6-25 S45C 6 25 M4X0.7 5
ITP-S45C-Q-6-28 S45C 6 28 M4X0.7 5
ITP-S45C-Q-6-30 S45C 6 30 M4X0.7 5
ITP-S45C-Q-6-32 S45C 6 32 M4X0.7 5
ITP-S45C-Q-6-35 S45C 6 35 M4X0.7 5
ITP-S45C-Q-6-40 S45C 6 40 M4X0.7 5
ITP-S45C-Q-6-45 S45C 6 45 M4X0.7 5
ITP-S45C-Q-6-50 S45C 6 50 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-6-55 S45C 6 55 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-6-60 S45C 6 60 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-6-65 S45C 6 65 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-6-70 S45C 6 70 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-6-75 S45C 6 75 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-6-80 S45C 6 80 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-6-90 S45C 6 90 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-6-100 S45C 6 100 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-8-20 S45C 8 20 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-8-25 S45C 8 25 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-8-30 S45C 8 30 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-8-32 S45C 8 32 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-8-35 S45C 8 35 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-8-40 S45C 8 40 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-8-45 S45C 8 45 M5X0.8 6
ITP-S45C-Q-8-50 S45C 8 50 M6X1 8
ITP-S45C-Q-8-55 S45C 8 55 M6X1 8
ITP-S45C-Q-8-60 S45C 8 60 M6X1 8
ITP-S45C-Q-8-65 S45C 8 65 M6X1 8
ITP-S45C-Q-8-70 S45C 8 70 M6X1 8
ITP-S45C-Q-8-75 S45C 8 75 M6X1 8
ITP-S45C-Q-8-80 S45C 8 80 M6X1 8
ITP-S45C-Q-8-90 S45C 8 90 M6X1 8
ITP-S45C-Q-8-100 S45C 8 100 M6X1 8
ITP-S45C-Q-8-110 S45C 8 110 M6X1 8
ITP-S45C-Q-8-120 S45C 8 120 M6X1 8
ITP-S45C-Q-10-20 S45C 10 20 M6X1 8
ITP-S45C-Q-10-30 S45C 10 30 M6X1 8
ITP-S45C-Q-10-32 S45C 10 32 M6X1 8
ITP-S45C-Q-10-35 S45C 10 35 M6X1 8
ITP-S45C-Q-10-40 S45C 10 40 M6X1 8
ITP-S45C-Q-10-45 S45C 10 45 M6X1 8
ITP-S45C-Q-10-50 S45C 10 50 M6X1 8
ITP-S45C-Q-10-55 S45C 10 55 M6X1 8
ITP-S45C-Q-10-60 S45C 10 60 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-10-65 S45C 10 65 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-10-70 S45C 10 70 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-10-75 S45C 10 75 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-10-80 S45C 10 80 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-10-90 S45C 10 90 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-10-100 S45C 10 100 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-10-110 S45C 10 110 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-10-120 S45C 10 120 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-10-130 S45C 10 130 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-10-140 S45C 10 140 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-12-30 S45C 12 30 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-12-32 S45C 12 32 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-12-35 S45C 12 35 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-12-40 S45C 12 40 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-12-45 S45C 12 45 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-12-50 S45C 12 50 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-12-55 S45C 12 55 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-12-60 S45C 12 60 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-12-65 S45C 12 65 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-12-70 S45C 12 70 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-12-75 S45C 12 75 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-12-80 S45C 12 80 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-12-90 S45C 12 90 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-12-100 S45C 12 100 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-12-110 S45C 12 110 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-12-120 S45C 12 120 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-12-130 S45C 12 130 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-12-140 S45C 12 140 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-12-150 S45C 12 150 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-13-30 S45C 13 30 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-13-32 S45C 13 32 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-13-35 S45C 13 35 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-13-40 S45C 13 40 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-13-45 S45C 13 45 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-13-50 S45C 13 50 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-13-55 S45C 13 55 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-13-60 S45C 13 60 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-13-65 S45C 13 65 M8X1.25 10
ITP-S45C-Q-13-70 S45C 13 70 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-13-75 S45C 13 75 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-13-80 S45C 13 80 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-13-90 S45C 13 90 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-13-100 S45C 13 100 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-13-110 S45C 13 110 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-13-120 S45C 13 120 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-13-130 S45C 13 130 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-13-140 S45C 13 140 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-13-150 S45C 13 150 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-13-160 S45C 13 160 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-16-30 S45C 16 30 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-16-40 S45C 16 40 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-16-45 S45C 16 45 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-16-50 S45C 16 50 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-16-55 S45C 16 55 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-16-60 S45C 16 60 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-16-65 S45C 16 65 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-16-70 S45C 16 70 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-16-75 S45C 16 75 M10X1.5 12
ITP-S45C-Q-16-80 S45C 16 80 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-16-90 S45C 16 90 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-16-100 S45C 16 100 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-16-110 S45C 16 110 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-16-120 S45C 16 120 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-16-130 S45C 16 130 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-16-140 S45C 16 140 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-16-150 S45C 16 150 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-16-160 S45C 16 160 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-45 S45C 20 45 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-50 S45C 20 50 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-55 S45C 20 55 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-60 S45C 20 60 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-65 S45C 20 65 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-70 S45C 20 70 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-75 S45C 20 75 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-80 S45C 20 80 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-90 S45C 20 90 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-100 S45C 20 100 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-110 S45C 20 110 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-120 S45C 20 120 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-130 S45C 20 130 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-140 S45C 20 140 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-150 S45C 20 150 M12X1.75 14
ITP-S45C-Q-20-160 S45C 20 160 M12X1.75 14
ITP-SUS303-6-20 SUS303 6 20 M4X0.7 5
ITP-SUS303-6-25 SUS303 6 25 M4X0.7 5
ITP-SUS303-6-30 SUS303 6 30 M4X0.7 5
ITP-SUS303-6-35 SUS303 6 35 M4X0.7 5
ITP-SUS303-6-40 SUS303 6 40 M4X0.7 5
ITP-SUS303-6-45 SUS303 6 45 M4X0.7 5
ITP-SUS303-6-50 SUS303 6 50 M5X0.8 6
ITP-SUS303-8-20 SUS303 8 20 M5X0.8 6
ITP-SUS303-8-25 SUS303 8 25 M5X0.8 6
ITP-SUS303-8-30 SUS303 8 30 M5X0.8 6
ITP-SUS303-8-32 SUS303 8 32 M5X0.8 6
ITP-SUS303-8-35 SUS303 8 35 M5X0.8 6
ITP-SUS303-8-40 SUS303 8 40 M5X0.8 6
ITP-SUS303-8-50 SUS303 8 50 M6X1 8
ITP-SUS303-8-55 SUS303 8 55 M6X1 8
ITP-SUS303-8-60 SUS303 8 60 M6X1 8
ITP-SUS303-10-30 SUS303 10 30 M6X1 8
ITP-SUS303-10-35 SUS303 10 35 M6X1 8
ITP-SUS303-10-40 SUS303 10 40 M6X1 8
ITP-SUS303-10-45 SUS303 10 45 M6X1 8
ITP-SUS303-10-50 SUS303 10 50 M6X1 8
ITP-SUS303-10-55 SUS303 10 55 M6X1 8
ITP-SUS303-10-60 SUS303 10 60 M8X1.25 10

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up