21YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
886-3-4527557
886-3-4511072
桃園市中壢區新北園路20號
www.tohatsu.com.tw

產品介紹

固定銷/定位銷
圓柱銷(材質:SUJ2)
MSSA MSSB

固定銷又稱定位銷,主要作用在兩零件之間緊固的螺絲間,保證位置準確性。
基本形式是圓柱銷(直銷)和圓錐銷(斜銷)區別如下
圓柱銷(直銷):1.可預加工。2.精確定位。3.抗剪作用。
利用微小過盈固定在鉸制孔中,可以承受不大的載荷。為保證定位精度和聯接的緊固性,不適合經常拆卸。
主要用於定位,也用作聯接銷和安全銷。
圓錐銷(斜銷):1.通常配合。2.經常拆卸。3.快速定位。
具有1:50的錐度,自鎖性好,定位精度高,安裝方便,多次裝拆對定位精度的影響較小。
主要用於定位,也可用作聯接銷,銷孔需鉸制。

規格數據

品號
Product No.
TYPE
外徑
Pin Dia.
外徑公差
tolerances
長度
pin length
MSSA1.5-6 MSSA 1.5 0.003/0 6
MSSA1.5-8 MSSA 1.5 0.003/0 8
MSSA1.5-10 MSSA 1.5 0.003/0 10
MSSA02-6 MSSA 2 0.003/0 6
MSSA02-8 MSSA 2 0.003/0 8
MSSA02-10 MSSA 2 0.003/0 10
MSSA02-15 MSSA 2 0.003/0 15
MSSA02-20 MSSA 2 0.003/0 20
MSSA2.5-6 MSSA 2.5 0.003/0 6
MSSA2.5-8 MSSA 2.5 0.003/0 8
MSSA2.5-10 MSSA 2.5 0.003/0 10
MSSA2.5-15 MSSA 2.5 0.003/0 15
MSSA2.5-20 MSSA 2.5 0.003/0 20
MSSA2.5-25 MSSA 2.5 0.003/0 25
MSSA2.5-30 MSSA 2.5 0.003/0 30
MSSA03-6 MSSA 3 0.005/0 6
MSSA03-8 MSSA 3 0.005/0 8
MSSA03-10 MSSA 3 0.005/0 10
MSSA03-15 MSSA 3 0.005/0 15
MSSA03-20 MSSA 3 0.005/0 20
MSSA03-25 MSSA 3 0.005/0 25
MSSA03-30 MSSA 3 0.005/0 30
MSSA03-35 MSSA 3 0.005/0 35
MSSA03-40 MSSA 3 0.005/0 40
MSSA04-8 MSSA 4 0.005/0 8
MSSA04-10 MSSA 4 0.005/0 10
MSSA04-15 MSSA 4 0.005/0 15
MSSA04-20 MSSA 4 0.005/0 20
MSSA04-25 MSSA 4 0.005/0 25
MSSA04-30 MSSA 4 0.005/0 30
MSSA04-35 MSSA 4 0.005/0 35
MSSA04-40 MSSA 4 0.005/0 40
MSSA04-45 MSSA 4 0.005/0 45
MSSA04-50 MSSA 4 0.005/0 50
MSSA05-8 MSSA 5 0.005/0 8
MSSA05-10 MSSA 5 0.005/0 10
MSSA05-15 MSSA 5 0.005/0 15
MSSA05-20 MSSA 5 0.005/0 20
MSSA05-25 MSSA 5 0.005/0 25
MSSA05-30 MSSA 5 0.005/0 30
MSSA05-35 MSSA 5 0.005/0 35
MSSA05-40 MSSA 5 0.005/0 40
MSSA05-45 MSSA 5 0.005/0 45
MSSA05-50 MSSA 5 0.005/0 50
MSSA06-8 MSSA 6 0.005/0 8
MSSA06-10 MSSA 6 0.005/0 10
MSSA06-15 MSSA 6 0.005/0 15
MSSA06-20 MSSA 6 0.005/0 20
MSSA06-25 MSSA 6 0.005/0 25
MSSA06-30 MSSA 6 0.005/0 30
MSSA06-35 MSSA 6 0.005/0 35
MSSA06-40 MSSA 6 0.005/0 40
MSSA06-45 MSSA 6 0.005/0 45
MSSA06-50 MSSA 6 0.005/0 50
MSSA06-55 MSSA 6 0.005/0 55
MSSA06-60 MSSA 6 0.005/0 60
MSSA08-20 MSSA 8 0.005/0 20
MSSA08-25 MSSA 8 0.005/0 25
MSSA08-30 MSSA 8 0.005/0 30
MSSA08-35 MSSA 8 0.005/0 35
MSSA08-40 MSSA 8 0.005/0 40
MSSA08-45 MSSA 8 0.005/0 45
MSSA08-50 MSSA 8 0.005/0 50
MSSA08-55 MSSA 8 0.005/0 55
MSSA08-60 MSSA 8 0.005/0 60
MSSA08-65 MSSA 8 0.005/0 65
MSSA08-70 MSSA 8 0.005/0 70
MSSA08-80 MSSA 8 0.005/0 80
MSSA10-20 MSSA 10 0.005/0 20
MSSA10-25 MSSA 10 0.005/0 25
MSSA10-30 MSSA 10 0.005/0 30
MSSA10-35 MSSA 10 0.005/0 35
MSSA10-40 MSSA 10 0.005/0 40
MSSA10-45 MSSA 10 0.005/0 45
MSSA10-50 MSSA 10 0.005/0 50
MSSA10-55 MSSA 10 0.005/0 55
MSSA10-60 MSSA 10 0.005/0 60
MSSA10-65 MSSA 10 0.005/0 65
MSSA10-70 MSSA 10 0.005/0 70
MSSA10-80 MSSA 10 0.005/0 80
MSSA12-30 MSSA 12 0.005/0 30
MSSA12-35 MSSA 12 0.005/0 35
MSSA12-40 MSSA 12 0.005/0 40
MSSA12-45 MSSA 12 0.005/0 45
MSSA12-50 MSSA 12 0.005/0 50
MSSA12-60 MSSA 12 0.005/0 60
MSSA12-70 MSSA 12 0.005/0 70
MSSA12-80 MSSA 12 0.005/0 80
MSSB1.5-6 MSSB 1.5 0/-0.003 6
MSSB1.5-8 MSSB 1.5 0/-0.003 8
MSSB1.5-10 MSSB 1.5 0/-0.003 10
MSSB02-6 MSSB 2 0/-0.003 6
MSSB02-8 MSSB 2 0/-0.003 8
MSSB02-10 MSSB 2 0/-0.003 10
MSSB02-15 MSSB 2 0/-0.003 15
MSSB02-20 MSSB 2 0/-0.003 20
MSSB2.5-6 MSSB 2.5 0/-0.003 6
MSSB2.5-8 MSSB 2.5 0/-0.003 8
MSSB2.5-10 MSSB 2.5 0/-0.003 10
MSSB2.5-15 MSSB 2.5 0/-0.003 15
MSSB2.5-20 MSSB 2.5 0/-0.003 20
MSSB2.5-25 MSSB 2.5 0/-0.003 25
MSSB2.5-30 MSSB 2.5 0/-0.003 30
MSSB03-6 MSSB 3 0/-0.005 6
MSSB03-8 MSSB 3 0/-0.005 8
MSSB03-10 MSSB 3 0/-0.005 10
MSSB03-15 MSSB 3 0/-0.005 15
MSSB03-20 MSSB 3 0/-0.005 20
MSSB03-25 MSSB 3 0/-0.005 25
MSSB03-30 MSSB 3 0/-0.005 30
MSSB03-35 MSSB 3 0/-0.005 35
MSSB03-40 MSSB 3 0/-0.005 40
MSSB04-8 MSSB 4 0/-0.005 8
MSSB04-10 MSSB 4 0/-0.005 10
MSSB04-15 MSSB 4 0/-0.005 15
MSSB04-20 MSSB 4 0/-0.005 20
MSSB04-25 MSSB 4 0/-0.005 25
MSSB04-30 MSSB 4 0/-0.005 30
MSSB04-35 MSSB 4 0/-0.005 35
MSSB04-40 MSSB 4 0/-0.005 40
MSSB04-45 MSSB 4 0/-0.005 45
MSSB04-50 MSSB 4 0/-0.005 50
MSSB05-8 MSSB 5 0/-0.005 8
MSSB05-10 MSSB 5 0/-0.005 10
MSSB05-15 MSSB 5 0/-0.005 15
MSSB05-20 MSSB 5 0/-0.005 20
MSSB05-25 MSSB 5 0/-0.005 25
MSSB05-30 MSSB 5 0/-0.005 30
MSSB05-35 MSSB 5 0/-0.005 35
MSSB05-40 MSSB 5 0/-0.005 40
MSSB05-45 MSSB 5 0/-0.005 45
MSSB05-50 MSSB 5 0/-0.005 50
MSSB06-8 MSSB 6 0/-0.005 8
MSSB06-10 MSSB 6 0/-0.005 10
MSSB06-15 MSSB 6 0/-0.005 15
MSSB06-20 MSSB 6 0/-0.005 20
MSSB06-25 MSSB 6 0/-0.005 25
MSSB06-30 MSSB 6 0/-0.005 30
MSSB06-35 MSSB 6 0/-0.005 35
MSSB06-40 MSSB 6 0/-0.005 40
MSSB06-45 MSSB 6 0/-0.005 45
MSSB06-50 MSSB 6 0/-0.005 50
MSSB06-55 MSSB 6 0/-0.005 55
MSSB06-60 MSSB 6 0/-0.005 60
MSSB08-20 MSSB 8 0/-0.005 20
MSSB08-25 MSSB 8 0/-0.005 25
MSSB08-30 MSSB 8 0/-0.005 30
MSSB08-35 MSSB 8 0/-0.005 35
MSSB08-40 MSSB 8 0/-0.005 40
MSSB08-45 MSSB 8 0/-0.005 45
MSSB08-50 MSSB 8 0/-0.005 50
MSSB08-55 MSSB 8 0/-0.005 55
MSSB08-60 MSSB 8 0/-0.005 60
MSSB08-65 MSSB 8 0/-0.005 65
MSSB08-70 MSSB 8 0/-0.005 70
MSSB08-80 MSSB 8 0/-0.005 80
MSSB10-20 MSSB 10 0/-0.005 20
MSSB10-25 MSSB 10 0/-0.005 25
MSSB10-30 MSSB 10 0/-0.005 30
MSSB10-35 MSSB 10 0/-0.005 35
MSSB10-40 MSSB 10 0/-0.005 40
MSSB10-45 MSSB 10 0/-0.005 45
MSSB10-50 MSSB 10 0/-0.005 50
MSSB10-55 MSSB 10 0/-0.005 55
MSSB10-60 MSSB 10 0/-0.005 60
MSSB10-65 MSSB 10 0/-0.005 65
MSSB10-70 MSSB 10 0/-0.005 70
MSSB10-80 MSSB 10 0/-0.005 80
MSSB12-30 MSSB 12 0/-0.005 30
MSSB12-35 MSSB 12 0/-0.005 35
MSSB12-40 MSSB 12 0/-0.005 40
MSSB12-45 MSSB 12 0/-0.005 45
MSSB12-50 MSSB 12 0/-0.005 50
MSSB12-60 MSSB 12 0/-0.005 60
MSSB12-70 MSSB 12 0/-0.005 70
MSSB12-80 MSSB 12 0/-0.005 80

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up